logo-vkrt
schermafbeelding-2020-02-11-om-22-04-59

Wettelijke informatie / Legal information

Deze website wordt beheerd door de Vereniging van Kunststof en Rubber Technologen (VKRT):

Voor uw vragen over ons privacybeleid: Secretary

Inhoud van de site

De op deze internetsite verstrekte informatie is bedoeld als algemene informatie en kan steeds zonder melding vooraf gewijzigd worden. Hoewel de VKRT de op deze website gepubliceerde informatie zorgvuldig heeft samengesteld, kan er geen garantie gegeven worden dat de informatie correct, volledig en actueel is. De VKRT is niet aansprakelijk voor eventuele virussen die zich op deze website bevinden

Op de site van de VKRT staan hyperlinks naar andere websites. De VKRT is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid en voor gebruik van cookies van de websites waarnaar de VKRT verwijst.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand, dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.
Op de website worden bezoekgegevens (adres van de computer, date, type van de browser, ...) bijgehouden om onze website te verbeteren.

Privacy verklaring en Beveiliging gegevens

De VKRT houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U heeft op schriftelijk verzoek een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebben de gegevens die verwerkt zijn in de bestanden van de VKRT.

    De verplichtingen van de VKRT:

persoonlijke gegevens van de database en e-mails worden zorgvuldig behandeld en beveiligd;

niet de acces code communiceren;

niet de gegevens van de database te verkopen;

niet uw gegevens te verstrekken aan bedrijven, instellingen of derde.

    De verplichtingen van de VKRT User:

vertrouwelijk houden van uw login & paswoord;

elk gebruik van de access codes is uw verantwoordelijkheid.

Copyrigth

De volledige inhoud, tekens/logos en vormgeving van de website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Tenzij uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht is het verboden kopieen, aanpassingen, vertalingen of bewerkingen te maken van de volledige site, op welke wijze of in welke vorm ook.

De gebruiker is wettelijk bevoegd om korte citaten, analyses en reproducties te gebruiken met name onder vermelding van de auteursnaam en de uitgeversbron.

This website is managed by the Association of Plastics and Rubber Technologists (VKRT):

For your questions about our privacy policy: Secretary

Content of the site The information provided on this website is intended as general information and can always be changed without prior notice. Although VKRT has carefully compiled the information published on this website, no guarantee can be given that the information is correct, complete and up to date. The VKRT is not liable for any viruses present on this website. The VKRT site contains hyperlinks to other websites. The VKRT is not responsible for the content or the privacy policy and for the use of cookies of the websites to which the VKRT refers.

Use of cookies

A cookie is a small file that is sent by an Internet server and that installs itself on the hard drive of your computer . This file keeps track of the visited Internet sites and contains a number of data about this visit. Visit data (address of the computer, date, type of browser, ...) is kept on the website in order to improve our website. and Data security The VKRT adheres to the Personal Data Protection Act. Upon written request, you have a right to inspect and correct the data relating to him or her that are processed in the files of the VKRT.

The obligations of the VKRT: personal data from the database and e-mails are handled with care and secured; do not communicate the access code; do not sell the data from the database; do not provide your data to companies, institutions or third parties.

The obligations of the VKRT User: keeping your login & password confidential; any use of the access codes is your responsibility.

Copyrigth

The entire content, characters / logos and design of the website are protected by copyright. The copyright owner is prohibited from making copies, adaptations, translations or edits of the entire site in any way or form.

The user is legally authorized to use short quotes, analyzes and reproductions, in particular with reference to the author name and publisher source.